Ιδρυτική πράξη ιδρύματος και περιεχόμενο αυτής

27.-(1) Η ιδρυτική πράξη ιδρύματος γίνεται είτε με δικαιοπραξία κατά τη διάρκεια ζωής είτε με διάταξη τελευταίας βούλησης:

Νοείται ότι, στην περίπτωση ίδρυσης ιδρύματος δυνάμει διαθήκης, δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί που καθορίζονται στην παράγραφο (α) του άρθρου 31 του περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμου, όπως έχει τροποποιηθεί, και κληροδοσία υπέρ του συσταθέντος μετά το θάνατο του διαθέτη ιδρύματος λογίζεται ως καταρχήν έγκυρη.

(2) Στην ιδρυτική πράξη πρέπει να προσδιορίζεται η επωνυμία και ο σκοπός του ιδρύματος, η έδρα του, τυχόν έμβλημά του, η αφιερούμενη περιουσία, τα ονόματα, οι διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και ο τρόπος διαδοχής τους και το καταστατικό του ιδρύματος:

Νοείται ότι, ο όρος «ιδρυτική πράξη», οπουδήποτε απαντάται στο παρόν Μέρος, περιλαμβάνει κάθε συμβόλαιο, διαθήκη ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο με το οποίο συστήνεται ίδρυμα.