Δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης

9. (1) Η Αστυνομία ή/και το Δικαστήριο διασφαλίζει ότι παρέχεται δωρεάν διερμηνεία σε θύμα που δεν κατανοεί ή δεν ομιλεί τη γλώσσα της ποινικής διαδικασίας, εφόσον το ζητήσει, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια κάθε εξέτασής του ως μάρτυρα, στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας ενώπιον των ανακριτικών και δικαστικών αρχών, περιλαμβανομένων των αστυνομικών ανακρίσεων:

Νοείται ότι σε θύμα με ακουστική αισθητηριακή αναπηρία παρέχεται δωρεάν διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα.

(2) Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της υπεράσπισης και σύμφωνα με τους κανόνες της διακριτικής ευχέρειας του Δικαστηρίου, επιτρέπεται η χρήση τεχνολογίας επικοινωνιών όπως η τηλεδιάσκεψη, το τηλέφωνο ή το διαδίκτυο, εκτός αν η προσωπική παρουσία του διερμηνέα είναι απαραίτητη προκειμένου το θύμα να κατανοεί τη διαδικασία.

(3) Η Αστυνομία ή/και το Δικαστήριο παρέχει δωρεάν στο θύμα που συμμετέχει ως μάρτυρας σε ποινική διαδικασία και δεν κατανοεί ή δεν ομιλεί τη γλώσσα της σχετικής ποινικής διαδικασίας, εφόσον το θύμα το ζητήσει, μεταφράσεις των πληροφοριών που είναι ουσιώδεις για την άσκηση των δικαιωμάτων του κατά την ποινική διαδικασία σε γλώσσα που κατανοεί, στον βαθμό που οι πληροφορίες αυτές τίθενται στη διάθεση του θύματος:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το θύμα είναι πρόσωπο με οπτική αισθητηριακή αναπηρία, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται και σε μορφή Braille.

(4) Οι πληροφορίες που μεταφράζονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) περιλαμβάνουν τουλάχιστον κάθε απόφαση για την περάτωση της ποινικής διαδικασίας που αφορά την αξιόποινη πράξη, η οποία διεπράχθη σε βάρος του θύματος και, κατόπιν αιτήσεώς του, τους λόγους ή σύντομη περίληψη των λόγων της εν λόγω απόφασης.

(5) Θύμα, το οποίο δικαιούται να ενημερώνεται ως προς το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 8 και το οποίο δεν κατανοεί τη γλώσσα που χρησιμοποιείται από το Δικαστήριο ή την Αστυνομία, ανάλογα με την περίπτωση, λαμβάνει, εφόσον το ζητήσει, μετάφραση των πληροφοριών που δικαιούται.

(6) Το θύμα δύναται να υποβάλει στο Δικαστήριο ή στην Αστυνομία, ανάλογα με την περίπτωση, αιτιολογημένη αίτηση για το χαρακτηρισμό εγγράφου ως ουσιώδους.

Νοείται ότι δεν υφίσταται δικαίωμα διεκδίκησης μετάφρασης αποσπάσματος κειμένου ουσιωδών εγγράφων, τα οποία δεν συμβάλλουν στην ενεργή συμμετοχή του θύματος στην ποινική διαδικασία.

(7) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (1), (3) και (4), η έγγραφη μετάφραση δύναται να αντικατασταθεί από προφορική μετάφραση ή προφορική σύνοψη των ουσιωδών εγγράφων, υπό τον όρο ότι αυτή η προφορική μετάφραση ή η προφορική σύνοψη δεν επηρεάζει τη διεξαγωγή δίκαιης δίκης.

(8) (α) Το θύμα δικαιούται να υποβάλει προφορική ένσταση στο Δικαστήριο -

(i) Για απόφασή του, με την οποία κρίνει ότι δε χρειάζεται η παροχή μετάφρασης εγγράφου ή/και μετατροπής εγγράφου σε Braille ή/και η παροχή διερμηνείας ή/και η παροχή διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο,

(ii) για το ότι η τυχόν παρεχόμενη, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, μετάφραση εγγράφου ή/και διερμηνεία είναι ανεπαρκής, προκειμένου να διασφαλιστεί η διεξαγωγή δίκαιης δίκης.

(β) Το Δικαστήριο αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση επί ένστασης που υποβάλλεται δυνάμει της παραγράφου (α), καταγράφοντας στα πρακτικά της διαδικασίας την προφορική ένσταση και τη δική του αιτιολογημένη απόφαση επί της ένστασης.

(γ) Σε περίπτωση που το Δικαστήριο αποδεχτεί ένσταση που υποβάλλεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α), λαμβάνει τα δέοντα μέτρα για την παροχή μετάφρασης ή/και διερμηνείας, όπως επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(9) Η διερμηνεία και η μετάφραση, καθώς και η τυχόν εξέταση προσβολής απόφασης για τη μη παροχή διερμηνείας ή μετάφρασης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν καθυστερεί αδικαιολόγητα την ποινική διαδικασία.