Πεδίο εφαρμογής

3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε σχέση με αξιόποινες πράξεις που διαπράττονται στο έδαφος της Δημοκρατίας, καθώς και σε σχέση με ποινικές διαδικασίες που διεξάγονται στη Δημοκρατία και παρέχει δικαιώματα στα θύματα αξιόποινων πράξεων που έχουν διαπραχθεί σε τρίτες χώρες μόνο σε σχέση με ποινικές διαδικασίες που διεξάγονται στη Δημοκρατία και τα δικαιώματα που προβλέπονται σε αυτόν ισχύουν χωρίς διακρίσεις και ανεξάρτητα από το καθεστώς διαμονής του θύματος στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι καταγγελίες που υποβάλλονται σε εμπλεκόμενες υπηρεσίες εκτός της Δημοκρατίας, όπως πρεσβείες, δεν δημιουργούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.