Δικαίωμα των θυμάτων κατά την υποβολή καταγγελίας

7. (1) Κατά την υποβολή καταγγελίας από το θύμα η Αστυνομία επιδίδει στο θύμα αποδεικτικό έγγραφο για κάθε επίσημη καταγγελία που υποβάλλει, στο οποίο αναφέρονται τα βασικά στοιχεία της σχετικής αξιόποινης πράξης.

(2) Σε περίπτωση που θύμα επιθυμεί να καταγγείλει αξιόποινη πράξη και δεν κατανοεί ή δεν ομιλεί την επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας, υποβάλλει την καταγγελία του σε γλώσσα την οποία κατανοεί ή λαμβάνει την αναγκαία γλωσσική βοήθεια.

(3) Σε περίπτωση που θύμα δεν κατανοεί ή δεν ομιλεί την επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας λαμβάνει, εφόσον το ζητήσει, δωρεάν μετάφραση του έγγραφου αποδεικτικού της καταγγελίας του, σε γλώσσα που κατανοεί:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που θύμα παρουσιάζει οπτική αισθητηριακή αναπηρία παρέχεται δωρεάν μετατροπή του εγγράφου σε μορφή Braille.