Μέτρο και περιεχόμενο της διατροφής σε περίπτωση λύσης Πολιτικής Συμβίωσης

26. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 24, το μέτρο διατροφής προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του δικαιούχου, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής του, και περιλαμβάνει όλα όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση του δικαιούχου.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 28, σε περίπτωση που ο σύμβιος εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί διάταγμα διατροφής λαμβάνει δέκατο τρίτο (13ο) ή και δέκατο τέταρτο (14ο) μισθό ή το Δικαστήριο κρίνει εύλογο, το διάταγμα διατροφής δυνατόν να περιλαμβάνει και αντίστοιχη επιπρόσθετη δέκατη τρίτη (13η) ή και δέκατη τέταρτη (14η) καταβολή, ως το Δικαστήριο ήθελε ορίσει.