Διατάγματα αποκοπής/ανάληψης από τραπεζικό λογαριασμό

30.-(1)(α) Το Δικαστήριο δύναται, κατά την έκδοση διατάγματος διατροφής ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο, μετά από αίτηση του συμβίου υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί διάταγμα διατροφής, να εκδώσει διάταγμα αποκοπής απολαβών σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου.

(β) Το αναφερόμενο στην παράγραφο (α) διάταγμα απευθύνεται και επιδίδεται στον ίδιο τον υπόχρεο διατροφής σύμβιο, καθώς και στον εργοδότη αυτού.

(γ) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, ο όρος «εργοδότης» περιλαμβάνει εργοδότη του δημόσιου, καθώς και του ιδιωτικού τομέα.

(2) (α) Το Δικαστήριο δύναται κατά την έκδοση διατάγματος διατροφής ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο, μετά από αίτηση του συμβίου υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί διάταγμα διατροφής, να εκδώσει διάταγμα αυτόματης μηνιαίας ανάληψης από τραπεζικό λογαριασμό του υπόχρεου διατροφής συμβίου, προς όφελος του δικαιούχου:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται κατά αναλογία των διατάξεων των Μερών VIII και IX του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου.

(β) Το αναφερόμενο στην παράγραφο (α) διάταγμα απευθύνεται στον υπόχρεο να καταβάλει τη διατροφή σύμβιο και στο τραπεζικό ίδρυμα το οποίο αναφέρεται στο διάταγμα.

(γ) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, ο όρος «τραπεζικό ίδρυμα» περιλαμβάνει και συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα.