Αξίωση συμμετοχής σε περιουσία

34. (1) Σε περίπτωση που η Πολιτική Συμβίωση λυθεί ή ακυρωθεί ή σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης των συμβίων και η περιουσία του ενός συμβίου έχει αυξηθεί, ο άλλος σύμβιος, εφόσον συνέβαλε με οποιοδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να εγείρει αγωγή στο Δικαστήριο και να απαιτήσει την απόδοση του μέρους της αύξησης το οποίο προέρχεται από τη δική του συμβολή:

Νοείται ότι σε περίπτωση όπου η Πολιτική Συμβίωση λυθεί δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 17, οποιαδήποτε περιουσία αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της Πολιτικής Συμβίωσης θεωρείται ότι αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου των συμβίων όπως προβλέπεται στον περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων Νόμο.

(2) Η συνεισφορά του ενός συμβίου στην αύξηση της περιουσίας του άλλου τεκμαίρεται ότι ανέρχεται στο ένα τρίτο (1/3) της αύξησης, εκτός αν αποδειχθεί μεγαλύτερη ή μικρότερη συνεισφορά.

(3) Στην αύξηση της περιουσίας των συμβίων δεν υπολογίζεται ό,τι αυτοί απέκτησαν -

(α) Δυνάμει δωρεάς, κληρονομιάς, κληροδοσίας ή άλλης χαριστικής αιτίας. ή

(β) με διάθεση περιουσίας που αποκτήθηκε με τις αναφερόμενες στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου αιτίες.