Παραγραφή αξίωσης

40. Η προβλεπόμενη από το άρθρο 34 αξίωση -

(α) Παραγράφεται τρία (3) χρόνια μετά τη λύση ή την ακύρωση της Πολιτικής Συμβίωσης:

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου οποιαδήποτε αξίωση υπό μορφή ανταπαίτησης θεωρείται για σκοπούς καθορισμού του χρόνου παραγραφής ως ξεχωριστή αγωγή εγερθείσα την ίδια ημερομηνία ως η αγωγή στα πλαίσια της οποίας προβάλλεται η ανταπαίτηση.

(β) δεν γεννιέται, σε περίπτωση θανάτου, στο πρόσωπο των κληρονόμων του συμβίου που πέθανε.

(γ) δεν εκχωρείται ούτε κληρονομείται, εκτός αν έχει αναγνωριστεί συμβατικά ή αν έχει επιδοθεί αγωγή.