Τρόπος είσπραξης διατροφής

32. Ποσά πληρωτέα δυνάμει διατάγματος διατροφής δύναται να εισπράττονται και ως χρηματική ποινή σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου.