Σημείωση
26 του Ν. 85(Ι)/2017Μεταβατικές διατάξεις

Οποιαδήποτε διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών εκκρεμεί κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 85(Ι)/2017], θα συνεχίζεται και θα αποπερατώνεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 85(Ι)/2017].