Διάταγμα απομάκρυνσης θύματος

32.(1) Το δικαστήριο δύναται, κατά ή μετά την εκδίκαση υπόθεσης για τα αδικήματα τα οποία προνοούνται στον παρόντα Νόμο, να διατάξει για οποιαδήποτε χρονική περίοδο ήθελε κρίνει αναγκαία την απομάκρυνση του θύματος και την τοποθέτησή του σε ασφαλές μέρος ή την ανάθεση της φροντίδας του στο Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο προς το συμφέρον του παιδιού, και νοουμένου ότι οποιαδήποτε άλλα μέτρα εναντίον του θύτη δεν εξασφαλίζουν το συμφέρον και την προστασία του παιδιού.

(2) Το δικαστήριο δύναται να εκδώσει προσωρινό διάταγμα απομάκρυνσης θύματος εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 33 του παρόντος Νόμου.