Δικαίωμα λήψης πληροφοριών

36.(1) Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας ή/και η Αστυνομία κατά την πρώτη τους επαφή με το θύμα ή/και τον κηδεμόνα του, ανάλογα με την ηλικία και το βαθμό ωριμότητας, παρέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, σε γλώσσα που κατανοεί, αναφορικά με τα δικαιώματά του, οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Σε ποιές υπηρεσίες ή οργανώσεις μπορεί να προσφεύγει για να του δοθεί υποστήριξη σε σχέση με την παροχή προστασίας, φροντίδας, ψυχολογικής στήριξης, νομικών ή άλλων συμβουλών·

(β) το είδος της υποστήριξης που μπορεί να λαμβάνει σε σχέση με την ποινική διαδικασία·

(γ) πού και με ποιο τρόπο μπορεί να υποβάλει καταγγελία εναντίον του δράστη·

(δ) τις διαδικασίες που έπονται της καταγγελίας και το ρόλο του ως θύμα στα πλαίσια των διαδικασιών αυτών·

(ε) πώς και υπό ποιους όρους μπορεί να λάβει προστασία·

(στ) σε ποιο βαθμό και υπό ποιους όρους έχει πρόσβαση σε:

(i) νομικές συμβουλές, ή

(ii) νομική συνδρομή, ή

(iii) συμβουλές κάθε άλλου είδους,

και στις περιπτώσεις (i) και (ii), κατά πόσο έχει το σχετικό δικαίωμα·

(ζ) ποιες προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν για να δικαιούται αποζημίωσης·

(η) εάν κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος ή επιθυμεί να μεταβεί στο κράτος μέλος ή στην τρίτη χώρα καταγωγής του, ποιοι ιδιαίτεροι μηχανισμοί είναι διαθέσιμοι για την υπεράσπιση των συμφερόντων του.

(2) Εφόσον το θύμα ή ο κηδεμόνας ή ο εκπρόσωπός του θύματος ο οποίος διορίζεται δυνάμει του άρθρου 42 του παρόντος Νόμου το επιθυμεί, η Αστυνομία, το ενημερώνει αναφορικά με -

(α) τη συνέχεια που δόθηκε στην καταγγελία του·

(β) τα στοιχεία που του επιτρέπουν, εάν ασκηθεί ποινική δίωξη, να πληροφορηθεί την εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας σχετικά με τον κατηγορούμενο για τις εγκληματικές πράξεις που το αφορούν, εκτός εάν κατά την κρίση των διωκτικών αρχών και σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να διαταραχθεί η ομαλή διεξαγωγή της υπόθεσης· και

(γ) την απόφαση που εξέδωσε το δικαστήριο.

(3) Σε περίπτωση που οι διωκτικές αρχές κρίνουν ότι το θύμα κινδυνεύει από την προφυλάκιση υπόδικου ή την απόλυση του κατάδικου το ενημερώνουν και λαμβάνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις.

(4) Το θύμα έχει δικαίωμα να αποποιηθεί εγγράφως της λήψης των πληροφοριών του παρόντος άρθρου, εκτός εάν η αποστολή των πληροφοριών είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τους όρους της σχετικής ποινικής διαδικασίας.