Δικαιοδοσία της Αρχής Εποπτείας

50. Η Αρχή Εποπτείας έχει δικαιοδοσία επί ατόμων οι οποίοι παραπέμπονται σε αυτήν για εποπτεία δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 14 ή του άρθρου 53 για τη χρονική περίοδο η οποία καθορίζεται από το δικαστήριο.