Ιστότοποι που περιέχουν ή διαδίδουν παιδική πορνογραφία

11.(1) Για την τιμωρία της παραγωγής, προσφοράς, διανομής ή διαβίβασης, εξασφάλισης ή κατοχής παιδικής πορνογραφίας μέσω της χρήσης συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου (Κυρωτικός) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), το δικαστήριο σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας δύναται να διατάξει τα πιο κάτω:

(α) Την κατάργηση ή/και την μη πρόσβαση από τους χρήστες σε ιστότοπους που φιλοξενούν ιστοσελίδες που περιέχουν παιδική πορνογραφία ή διαδίδουν παιδική πορνογραφία·

(β) τη φραγή της πρόσβασης σε ιστοσελίδες που περιλαμβάνουν ή διαδίδουν παιδική πορνογραφία, για τους χρήστες του διαδικτύου που διαμένουν στη Δημοκρατία.

(3)(α) Πάροχοι διαδικτύου οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες ή πρόσβαση στο διαδίκτυο εντός του εδάφους της Δημοκρατίας, υπέχουν υποχρέωση όπως όταν αποκτήσουν γνώση ή όταν ενημερωθούν από την εμπλεκόμενη υπηρεσία για την ύπαρξη παιδικής πορνογραφίας σε οποιονδήποτε ιστότοπο, λάβουν άμεσα τα κατάλληλα μέτρα για την διακοπή της πρόσβασης από τους χρήστες διαδικτύου.

(β) Παράβαση της αναφερόμενης στην παράγραφο (α) υποχρέωσης συνιστά ποινικό αδίκημα, που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€170.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.