Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο -

«άμεση οικογένεια» σημαίνει τη σύζυγο και τα παιδιά·

«Έφορος Φορολογίας» σημαίνει τον Έφορο που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4·

οι όροι «κρατικός υπάλληλος» και «κρατική υπηρεσία» έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από τον περί Συντάξεων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«σχετική νομοθεσία» σημαίνει τους νόμους που καθορίζονται στο Παράρτημα και τις κανονιστικές διοικητικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει αυτών, καθώς και τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζονται στο Παράρτημα·

«Τμήμα Φορολογίας» σημαίνει το Τμήμα Φορολογίας που προβλέπεται στο άρθρο 3·

«Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» σημαίνει την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας του Τμήματος Τελωνείων.

(2) Οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόμο, σε πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαίνει την εν λόγω πράξη όπως εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται.