Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

11.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ενωρίτερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες:

(α) την ημερομηνία έναρξης της θητείας του πρώτου Εφόρου Φορολογίας σύμφωνα με το εδάφιο (5) του άρθρου 4·

(β) την 1η Ιουλίου 2014.

(2) Τα ακόλουθα άρθρα τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

(α) τα εδάφια (1) μέχρι (12) του άρθρου 4·

(β) το άρθρο 5.