Εκκρεμείς δικαστικές διαδικασίες και βάσεις αγωγή

9. Οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή βάση αγωγής η οποία εκκρεμεί ή δημιουργήθηκε μεταξύ, από τη μια πλευρά, του Διευθυντή Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, του Εφόρου Φόρου Εισοδήματος, του Εφόρου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ή/και του Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων σε ό,τι αφορά στην Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και, από την άλλη πλευρά, οποιουδήποτε υπαλλήλου ή άλλου προσώπου ή οργάνου ή θεσμού της Δημοκρατίας, σε σχέση με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες, εξουσίες ή/και καθήκοντα, που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (13) του άρθρου 4 συνεχίζεται ή ασκείται από τον Έφορο Φορολογίας.