Βοηθός Έφορος Φορολογίας

5.-(1) Ο Βοηθός Έφορος Φορολογίας επικουρεί τον Έφορο Φορολογίας στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

(2) Ο Βοηθός Έφορος Φορολογίας διορίζεται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, βάσει σχεδίου υπηρεσίας που καταρτίζεται δυνάμει του Νόμου αυτού:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία ο διορισμός του Βοηθού Έφορου Φορολογίας διενεργείται μετά την έναρξη της ισχύος του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου ο διορισμός του διενεργείται δυνάμει των διατάξεων του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, ελάττωμα αναφορικά με το διορισμό Βοηθού Έφορου Φορολογίας ουδόλως επηρεάζει τη λειτουργία του Τμήματος Φορολογίας ούτε τις εξουσίες αυτού.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία η θέση Βοηθού Εφόρου Φορολογίας κενούται για οποιονδήποτε λόγο, η λειτουργία του Τμήματος Φορολογίας ουδόλως επηρεάζεται.

(4)(α) Σε περίπτωση κατά την οποία ο διορισμός του Βοηθού Έφορου Φορολογίας ακυρωθεί με απόφαση Δικαστηρίου ή η θέση αυτού κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο, μέχρι την πλήρωση αυτής οι αρμοδιότητες που απορρέουν από την εν λόγω θέση και τα καθήκοντα που του ανατίθενται δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου, ασκούνται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών.

(β) Οποιαδήποτε πράξη στην οποία προβαίνει ή έχει υποχρέωση ή εντέλλεται να προβεί ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, δυνάμει της παραγράφου (α), δύναται να διενεργηθεί από οποιονδήποτε λειτουργό ή άλλο πρόσωπο ενεργεί δυνάμει γραπτής εξουσιοδότησής του και οποιαδήποτε δήλωση υπογεγραμμένη από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία πιστοποιεί ότι πρόσωπο ενεργεί δυνάμει εξουσιοδότησής του, γίνεται δεκτή ως απόδειξη σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία.

(γ) Πρόσωπο ή λειτουργός, που βάσει διαταγής, έγκρισης ή εξουσιοδότησης του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών μετέχει στην εκτέλεση οποιασδήποτε πράξης, η οποία αφορά σε αρμοδιότητα ή καθήκον που δυνάμει Νόμου απαιτείται να εκτελεστεί από πρόσωπο ή λειτουργό, το εν λόγω πρόσωπο ή λειτουργός είναι ο κατά νόμον αρμόδιος λειτουργός για την εκτέλεση της πράξης αυτής.

(δ) Πρόσωπο ή λειτουργός, που ενεργεί δυνάμει των παραγράφων (β) και (γ), έχει όλες τις εξουσίες λειτουργού που αφορούν στην πράξη που εκτελέστηκε ή πρόκειται να εκτελεστεί δυνάμει των εν λόγω παραγράφων.