Σημείωση
4 του Ν. 116(Ι)/2021Λήξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 116(Ι)/2021]

4.-(1) Η ισχύς του περί Τμήματος Φορολογίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2021 [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 116(Ι)/2021] λήγει στις 6 Ιουλίου 2022.

(2) Εφαρμοζομένων των διατάξεων των άρθρων 10 και 11 του περί Ερμηνείας Νόμου και των διατάξεων του εδαφίου (1), ουδεμία πράξη, ενέργεια ή διαδικασία γενόμενη δυνάμει των διατάξεων του περί Τμήματος Φορολογίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2021 [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 116(Ι)/2021] επηρεάζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο.