Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμος του 2014.