Αρμόδια Αρχή

5. Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου είναι ο Υπουργός.