ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(άρθρο 12)

Καθορισμός των προσόντων των Διερευνητών

Α.Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας θα πρέπει να κατέχει:

(1) (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στην ναυπηγική ή ναυτική μηχανική ή μηχανολογική μηχανική· ή

(β) Πιστοποιητικό Πλοιάρχου ή Πρώτου Μηχανικού.

(2) Πολύ καλή γνώση της περί εμπορικής ναυτιλίας νομοθεσίας και των διεθνών ναυτιλιακών συμβάσεων για θέματα ναυτικής ασφαλείας, προστασίας του περιβάλλοντος, ναυτικής εργασίας και προσόντων ναυτικών.

(3) Δεκαετή πείρα, μετά την απόκτηση  του πιστοποιητικού, διπλώματος, τίτλου ή ισότιμου προσόντος, σχετική με την κατασκευή ή την  επιθεώρηση, ή την τεχνική διαχείριση ή τη συντήρηση πλοίων ή τη διακυβέρνηση πλοίων και των μηχανών τους ή σε εξειδικευμένους τομείς απ’ όπου δυνατόν να προέλθουν αίτια ατυχήματος (π.χ. πυρασφάλεια, μεταφορά επικίνδυνων φορτίων, ασφάλεια και υγεία στην εργασία).

(4) Εκτενή πρακτική εμπειρία στη διερεύνηση ναυτικών ατυχημάτων και ενεργό συμμετοχή στη διερεύνηση τριών τουλάχιστον πολύ σοβαρών ναυτικών ατυχημάτων.

(5) Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.

(6) Σωματική αρτιμέλεια και φυσική κατάσταση που να επιτρέπει την εκπλήρωση των καθηκόντων της θέσης.

(7) Ακεραιότητα χαρακτήρα, αμεροληψία, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ψυχραιμία.

Β. Οι Διερευνητές της Υπηρεσίας θα πρέπει να κατέχουν:

(1) (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στην ναυπηγική ή ναυτική μηχανική ή μηχανολογική μηχανική· ή

(β) Πιστοποιητικό Πλοιάρχου ή Πρώτου Μηχανικού.

(2) Πολύ καλή γνώση της περί εμπορικής ναυτιλίας νομοθεσίας και των διεθνών ναυτιλιακών συμβάσεων για θέματα ναυτικής ασφαλείας, προστασίας του περιβάλλοντος, ναυτικής εργασίας και προσόντων ναυτικών.

(3) Πενταετή πείρα, μετά την απόκτηση του πιστοποιητικού, διπλώματος, τίτλου ή ισότιμου προσόντος,  σχετική με την κατασκευή ή την επιθεώρηση ή την τεχνική διαχείριση ή τη συντήρηση πλοίων ή τη διακυβέρνηση πλοίων και των μηχανών τους ή σε εξειδικευμένους τομείς απ’ όπου δυνατόν να προέλθουν αίτια ατυχήματος (π.χ. πυρασφάλεια, μεταφορά επικίνδυνων φορτίων, ασφάλεια και υγεία στην εργασία).

(4) Εμπειρία στη διερεύνηση ναυτικών ατυχημάτων.

(5) Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.

(6) Σωματική αρτιμέλεια και φυσική κατάσταση που να επιτρέπει την εκπλήρωση των καθηκόντων της θέσης.

(7) Ακεραιότητα χαρακτήρα, αμεροληψία, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ψυχραιμία.