Κατ’ αναλογία εφαρμογή του περί παροχής Υπηρεσιών και Χρήσης Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμου

4Α. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του παρόντος Νόμου, τα εδάφια (3) έως (8) του άρθρου 5, η παράγραφος (β) του εδαφίου (5) του άρθρου 6, τα άρθρα 11 έως 17, τα εδάφια (5) έως (9) του άρθρου 19, τα άρθρα 20, 21 και 22, τα εδάφια (1) έως (4) του άρθρου 23, το άρθρο 24, τα εδάφια (1) έως (3) του άρθρου 25 και τα άρθρα 27, 28, 29, 30, 31, 32 και 33 του περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμου εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν στα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, περιλαμβανομένων των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με το Άρθρο 28, παράγραφος 5 και το Άρθρο 29, παράγραφος 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366:

Νοείται ότι, οι όροι που χρησιμοποιούνται στα προαναφερόμενα άρθρα έχουν την έννοια που τυχόν τους αποδίδει ο προαναφερόμενος Νόμος.