Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

3.-(1) Ο παρών Νόμος ρυθμίζει -

(α) την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος στη Δημοκρατία·

(β) την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία ή σε χώρα που δεν είναι κράτος μέλος, από πρόσωπο που βρίσκεται, κατοικεί ή διαμένει στη Δημοκρατία ή, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, έχει συσταθεί στη Δημοκρατία ή έχει εγκατασταθεί στη Δημοκρατία, και

(γ) την αδειοδότηση και προληπτική εποπτεία των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος από την Αρμόδια Αρχή.

(2) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (4), εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του παρόντος Νόμου-

(α) νομισματική αξία αποθηκευμένη σε μέσο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση αγαθών ή υπηρεσιών αποκλειστικά-

(i) εντός της επαγγελματικής στέγης του εκδότη του μέσου, ή

(ii) κατόπιν εμπορικής συμφωνίας με τον εκδότη, εντός περιορισμένου δικτύου παρόχων υπηρεσιών ή για περιορισμένο φάσμα αγαθών ή υπηρεσιών·

(β) νομισματική αξία που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια πράξεων πληρωμής οι οποίες εκτελούνται μέσω τηλεπικοινωνιακής ή ψηφιακής συσκευής ή συσκευής πληροφορικής, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) τα πωλούμενα αγαθά ή οι παρεχόμενες υπηρεσίες παραδίδονται και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μέσω τηλεπικοινωνιακής ή ψηφιακής συσκευής ή συσκευής πληροφορικής, και

(ii) ο παρέχων τη σύνδεση δεν ενεργεί ως απλός μεσάζων μεταξύ του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών και του πωλητή των αγαθών ή του παρόχου των υπηρεσιών.

(3) Κατά την εφαρμογή του εδαφίου (2), λαμβάνονται υπόψη τυχόν οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (β) ή (γ) του εδαφίου (6) του άρθρου 3 των περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμων.

(4) Η ΥΕΑΣΕ και η Κεντρική Τράπεζα δύνανται ξεχωριστά ή από κοινού να καθορίζουν με οδηγία ότι μπορούν να προβαίνουν σε έκδοση νομισματικής αξίας που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) μόνο νομικά πρόσωπα εφόσον λάβουν προηγουμένως άδεια από την Αρμόδια Αρχή. Για το σκοπό αυτό, στη σχετική οδηγία δύναται να ορίζεται ότι το σύνολο ή μέρος των διατάξεων του παρόντος Νόμου εφαρμόζεται στα πρόσωπα που εκδίδουν νομισματική αξία που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2).