Δημόσιο μητρώο

8.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα τηρεί και ενημερώνει τακτικά δημόσιο μητρώο στο οποίο καταχωρούνται, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος στα οποία χορηγείται άδεια λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα ή την ΥΕΑΣΕ, ανάλογα με την περίπτωση. Η Κεντρική Τράπεζα περιλαμβάνει στο εν λόγω μητρώο τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο 3 του άρθρου 5.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα καθορίζει με οδηγία της τις πληροφορίες που καταχωρίζονται και τη λειτουργία του μητρώου.

(3) Η ΥΕΑΣΕ διαβιβάζει στην Κεντρική Τράπεζα τις προς καταχώριση πληροφορίες σε σχέση με επικείμενη χορήγηση από την ΥΕΑΣΕ άδειας λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος και ενημερώνει την Κεντρική Τράπεζα για την ημέρα χορήγησης της άδειας λειτουργίας.