Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμος του 2011.