Τήρηση αρχείου

22. Χωρίς επηρεασμό των περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων και κάθε άλλης σχετικής νομοθεσίας, το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος υποχρεούται να τηρεί αρχείο για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, επί τουλάχιστον πέντε έτη.