Μη επηρεασμός άλλων νομοθεσιών

44.-(1) [Καταργήθηκε με το Ν. 30(Ι)/2018].

(2) Ο παρών Νόμος δε θίγει την εξουσία της Κεντρικής Τράπεζας προς έκδοση οδηγιών δυνάμει άλλων διατάξεων, ιδίως του εδαφίου (3) του άρθρου 41 του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου.

(3) Ο παρών Νόμος δε θίγει την εξουσία της ΥΕΑΣΕ προς έκδοση αποφάσεων και οδηγιών δυνάμει του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου ή άλλου νόμου.