Ευθύνη

21. Το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος ευθύνεται πλήρως και άνευ όρων-

(α) για τις πράξεις και παραλείψεις των υπαλλήλων του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,

(β) για τις πράξεις και παραλείψεις των αντιπροσώπων του, όταν αυτοί ενεργούν για λογαριασμό του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος,

(γ) για τις πράξεις και παραλείψεις των αναφερομένων προσώπων που προβλέπονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 19, όταν αυτά ενεργούν για λογαριασμό του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος,

(δ) για τις πράξεις και παραλείψεις των υποκαταστημάτων του, και

(ε) για τις πράξεις και παραλείψεις των τρίτων στους οποίους έχει ανατεθεί λειτουργική δραστηριότητα, κατά την άσκηση αυτής της δραστηριότητας.