Λήψη απόφασης

7.-(1) Η Αρμόδια Αρχή, εντός (3) τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής δεόντως συμπληρωμένης αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, αποφασίζει επί της αίτησης και ενημερώνει το νομικό πρόσωπο που αιτείται άδειας λειτουργίας για απόφασή της. Η αίτηση θεωρείται δεόντως συμπληρωμένη μόνο στις περιπτώσεις που περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και συνοδεύεται από όλα τα στοιχεία και έντυπα που ορίζονται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 6. Η απόρριψη της αίτησης αιτιολογείται κατάλληλα.

(2) Η Αρμόδια Αρχή ειδοποιεί το νομικό πρόσωπο που έχει υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος σχετικά με τυχόν ελλείψεις αυτής της αίτησης.