Διοικητικές κυρώσεις που δύναται να επιβάλλει η ΥΕΑΣΕ

43.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία η ΥΕΑΣΕ διαπιστώνει ότι εκδότης ηλεκτρονικού χρήματος που βρίσκεται υπό την εποπτεία της παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή οποιαδήποτε οδηγία ή ειδοποίηση της ΥΕΑΣΕ εκδόθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου, περιλαμβανομένης οδηγίας που συνιστά ατομική διοικητική πράξη, ο Έφορος της ΥΕΑΣΕ, αφού προηγουμένως καλέσει σε απολογία τον εκδότη ηλεκτρονικού χρήματος, δύναται να του επιβάλλει για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο από χίλια ευρώ (€1.000) έως και ογδόντα χιλιάδες ευρώ (€80.000), ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και σε περίπτωση που η παράβαση συνεχίζεται, ο Έφορος της ΥΕΑΣΕ δύναται επιπρόσθετα να του επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, από εκατό ευρώ (€100) έως και οκτώ χιλιάδες ευρώ (€8.000) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.

(2) Αν η παράβαση του εδαφίου (1) αποδίδεται σε υπαιτιότητα του διευθυντή, του γραμματέα, μέλους της επιτροπείας ή του συμβουλίου ή άλλου αξιωματούχου ή υπαλλήλου του εκδότη ηλεκτρονικού χρήματος, ο Έφορος της ΥΕΑΣΕ, αφού προηγουμένως καλέσει σε απολογία το πρόσωπο αυτό, δύναται να επιβάλλει στο πρόσωπο αυτό για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο από χίλια ευρώ (€1.000) έως και είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000), ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και σε περίπτωση που η παράβαση συνεχίζεται, ο Έφορος της ΥΕΑΣΕ δύναται επιπρόσθετα να του επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, από εκατό ευρώ (€100) έως και χίλια ευρώ €(1.000) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.

(3) Το άρθρο 41ΙΚ των περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμων εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, επί των διοικητικών προστίμων που επιβάλλονται δυνάμει του εδαφίου (1) ή (2).