Ανάκληση άδειας λειτουργίας

17.-(1) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του άρθρου 54 του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου, η Αρμόδια Αρχή δύναται να ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει την άδεια λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος σε περίπτωση κατά την οποία το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος-

(α) εξασφάλισε τη χορήγηση άδειας λειτουργίας βάσει ψευδών δηλώσεων ή με οποιοδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο·

(β) δε συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του παρόντος Μέρους·

(γ) θα αποτελούσε απειλή για τη σταθερότητα του συστήματος πληρωμών αν συνέχιζε τις εργασίες του σχετικά με την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος ή τις υπηρεσίες πληρωμών.

(2) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να εξειδικεύει με οδηγία της τη διαδικασία η ανάκλησης άδειας λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος.

(3) Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας αιτιολογείται και κοινοποιείται στο ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, καταχωρίζεται στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 8 και δημοσιοποιείται.

(4)(α) Μετά την εν όλω ανάκληση της άδειας λειτουργίας, η επιχείρηση παραμένει υπό την εποπτεία της Αρμόδιας Αρχής, μέχρις ότου η Αρμόδια Αρχή ικανοποιηθεί ότι έπαυσε η έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος και η παροχή υπηρεσιών πληρωμών και τακτοποιήθηκαν όλες οι σχετικές υποχρεώσεις͘

(β) Η ανάκληση άδειας λειτουργίας που χορηγήθηκε σε συνεργατική εταιρεία δε θίγει τις αρμοδιότητες του Εφόρου και της ΥΕΑΣΕ σε σχέση με αυτή σύμφωνα με τον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο.