Γενικά κριτήρια για χορήγηση άδειας

6.-(1) Για την απόκτηση άδειας λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο υποβάλλει αίτηση στην Αρμόδια Αρχή συνοδευόμενη από τα στοιχεία που η Αρμόδια Αρχή καθορίζει με οδηγία της. Η Αρμόδια Αρχή δύναται να ζητεί οποτεδήποτε την παροχή στοιχείων από ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που έχει αδειοδοτηθεί προκειμένου να διαπιστώνεται ότι το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του παρόντος Μέρους.

(2) Η Αρμόδια Αρχή δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος εάν δεν έχει πεισθεί πλήρως ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και στις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες οδηγίες. Με την επιφύλαξη των άρθρων 34 και 35, κατά την εξέταση της αίτησης η Αρμόδια Αρχή δύναται κατά την κρίση της να διαβουλευθεί με κάθε άλλη αρχή στη Δημοκρατία ή σε άλλη χώρα.

(3) Η Αρμόδια Αρχή χορηγεί άδεια εφόσον, ενόψει της ανάγκης να εξασφαλιστεί ορθή και συνετή διαχείριση ενός ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, το νομικό πρόσωπο που αιτείται άδειας λειτουργίας διαθέτει άρτιο οργανωτικό πλαίσιο για την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος και τις υπηρεσίες πληρωμών, το οποίο περιλαμβάνει σαφή οργανωτική δομή με αρμοδιότητες κατανεμημένες κατά τρόπο σαφή, διαφανή και συνεκτικό, αποτελεσματικές διαδικασίες εντοπισμού, διαχείρισης, παρακολούθησης και αναφοράς των κινδύνων τους οποίους αναλαμβάνει, καθώς και επαρκείς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, περιλαμβανομένων ορθών και κατάλληλων διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών· το πλαίσιο, οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί είναι εκτενείς και ανάλογοι προς τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της δραστηριότητας έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος που προτίθεται να ασκεί το νομικό πρόσωπο που αιτείται άδειας λειτουργίας και των υπηρεσιών πληρωμών που προτίθεται να παρέχει.

(4) Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο που αιτείται άδειας λειτουργίας ή ένα ήδη αδειοδοτημένο ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος προτίθεται να εκδίδει ηλεκτρονικό χρήμα παράλληλα με την άσκηση άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η Αρμόδια Αρχή δύναται να απαιτεί τη σύσταση χωριστού νομικού προσώπου για τις δραστηριότητες έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος και παροχής υπηρεσιών πληρωμών, ή για κάποια ή κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες, όταν οι άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, είτε θίγουν ή υπάρχει κίνδυνος να θίξουν την οικονομική ευρωστία του ιδρύματος είτε δυσχεραίνουν την Αρμόδια Αρχή στην παρακολούθηση της συμμόρφωσης του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος προς τον παρόντα Νόμο, τον περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμο και τις δυνάμει αυτών εκδιδόμενες οδηγίες.

Η Αρμόδια Αρχή δύναται για οποιονδήποτε από τους πιο πάνω λόγους να απαιτήσει τη σύσταση χωριστού νομικού προσώπου και μετά την έναρξη άσκησης άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

(5) Η Αρμόδια Αρχή δε χορηγεί άδεια εάν, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να διασφαλιστεί η ορθή και συνετή διαχείριση ενός ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, δεν έχει πεισθεί ως προς την καταλληλότητα των προσώπων που έχουν άμεσα ή έμμεσα έλεγχο σε αυτό. Σε περίπτωση όπου ο έχων άμεσα ή έμμεσα έλεγχο στο ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος είναι νομικό πρόσωπο, για την αξιολόγηση της καταλληλότητας σύμφωνα με το παρόν εδάφιο λαμβάνεται υπόψη και η καταλληλότητα των προσώπων που άμεσα ή έμμεσα ενεργούν ως σύμβουλοι αυτού του νομικού προσώπου.

(6) Σε περίπτωση που υπάρχουν στενοί δεσμοί μεταξύ του νομικού προσώπου που αιτείται άδειας λειτουργίας και άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, η Αρμόδια Αρχή χορηγεί άδεια λειτουργίας μόνον εάν οι δεσμοί αυτοί δεν εμποδίζουν την αποτελεσματική άσκηση εποπτείας. Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία το νομικό πρόσωπο που αιτείται άδειας λειτουργίας έχει στενούς δεσμούς, υπάγονται σε νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις τρίτης χώρας, η Αρμόδια Αρχή χορηγεί άδεια λειτουργίας μόνο εφόσον οι διατάξεις αυτές ή οι τυχόν δυσχέρειες επιβολής της εφαρμογής τους δεν εμποδίζουν την αποτελεσματική άσκηση εποπτείας.

(7) Η Αρμόδια Αρχή δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος εάν δεν έχει πεισθεί πλήρως ότι όλα τα πρόσωπα που πρόκειται να ενεργούν ως σύμβουλοι ή διευθυντές του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος είναι ικανά και κατάλληλα για να κατέχουν τις εν λόγω θέσεις σύμφωνα με κριτήρια που η Αρμόδια Αρχή καθορίζει με οδηγία της.

(8) Στην άδεια λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος αναγράφονται το όνομα του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της άδειας, οι υπηρεσίες πληρωμών για τις οποίες του έχει επιτραπεί παροχή η οποία δεν έχει σχέση με την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που η Αρμόδια Αρχή κρίνει απαραίτητο.

(9) Η Αρμόδια Αρχή δε λαμβάνει υπόψη το κριτήριο της οικονομικής ανάγκης για σκοπούς χορήγησης άδειας λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος.

(10) Η πολιτική χορήγησης άδειας λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος καθορίζεται από την Αρμόδια Αρχή με απόφασή της.

(11) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να καθορίζει πρόσθετες προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, να καθορίζει, να εξειδικεύει ή να διευκρινίζει τις υποχρεώσεις του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος και των αρμόδιων προσώπων του καθώς και οποιοδήποτε θέμα χρήζει χειρισμού δυνάμει του παρόντος Μέρους.