Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αγωγή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Δικαστηρίων Νόμο και περιλαμβάνει ανταπαίτηση∙

«ακίνητη ιδιοκτησία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο∙

«βάση της αγωγής» σημαίνει το σύνολο των γεγονότων που θεμελιώνουν το αγώγιμο δικαίωμα στο οποίο αφορά η αγωγή∙

«γραμμάτιο συνήθους τύπου» σημαίνει γραμμάτιο όπως ορίζεται στο άρθρο 78 του περί Συμβάσεων Νόμου∙

«διαιτησία», «διαιτητικό πόρισμα», «σύμφωνο διαιτησίας» και «ρήτρα διαιτησίας» έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τον εφαρμοστέο κατά περίπτωση νόμο σχετικά με τη διαιτησία ∙

«εμπίστευμα» και «επίτροπος εμπιστεύματος» έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τον περί Επιτρόπων Εμπιστευμάτων Νόμο ή, ανάλογα με την περίπτωση, από τον περί Διεθνών Εμπιστευμάτων Νόμο∙

«ζημία» περιλαμβάνει και προσωπική βλάβη∙

«πιστωτικό ίδρυμα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου και περιλαμβάνει οποιανδήποτε θυγατρική εταιρεία τέτοιου ιδρύματος∙

«συναλλαγματική» ή «γραμμάτιο σε διαταγή» έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τον περί Συναλλαγματικών Νόμο∙

«τράπεζα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου και περιλαμβάνει οποιανδήποτε θυγατρική εταιρεία τράπεζας∙

«χρόνος παραγραφής» σημαίνει τους διάφορους χρόνους παραγραφής όπως αυτοί καθορίζονται στον παρόντα Νόμο.