Κατάργηση

22. Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Bίας Νόμος του 2002 καταργείται.