Υποχρέωση εργοδοτουμένου σε περίπτωση λήψης άδειας για λόγους ανωτέρας βίας

13. Eργοδοτούμενος που προτίθεται να κάνει χρήση της άδειας για λόγους ανωτέρας βίας οφείλει να ειδοποιεί τον εργοδότη του το συντομότερο δυνατό.