Ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων για τον αριθμό και το είδος των αδικημάτων που τυγχάνουν εξώδικης ρύθμισης

55Α. Ο Διευθυντής μεριμνά ώστε ένα (1) μήνα μετά το τέλος κάθε έτους να ενημερώνει γραπτώς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, πάνω σε στατιστική βάση, για τον αριθμό και το είδος των αδικημάτων που τυγχάνουν εξώδικης ρύθμισης꞉

Νοείται ότι, ο Διευθυντής δεν παρέχει στη Βουλή των Αντιπροσώπων οποιαδήποτε αιτιολογία αναφορικά με τον τρόπο χειρισμού των αδικημάτων αυτών που επιδέχονται και εξώδικη ρύθμιση, ούτε και οποιαδήποτε στοιχεία τα οποία αποτελούν προσωπικά δεδομένα των παραβατών.