Μη συμμόρφωση ΑΠΙ προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου

14Δ. Σε περίπτωση υποβολής παραπόνου από καταναλωτή εναντίον αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος, για το οποίο ο Επίτροπος έχει διορίσει διαμεσολαβητή και έχει ενημερώσει γραπτώς το εν λόγω ίδρυμα, αλλά αυτό είτε αμελεί είτε αρνείται να προσέλθει σε διαβούλευση για κατάληξη σε συμφωνία με τον χρεώστη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, το ίδρυμα αναφορικά με εγερθείσα δικαστική διαδικασία, χάνει το δικαίωμά του να διεκδικήσει δικηγορικά έξοδα και τόκους επί των εξόδων σε σχέση με την εν λόγω δικαστική διαδικασία, εναντίον του χρεώστη.