Χρηματοοικονομικός Επίτροπος και Βοηθός Χρηματοοικονομικός Επίτροπος

7.-(1) Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος και ο Βοηθός Χρηματοοικονομικός Επίτροπος διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, λαμβανομένης υπόψη εισήγησης του Συμβουλίου  και είναι:

(α) Πολίτες της Δημοκρατίας,

(β) πρόσωπα ανώτατου ηθικού επιπέδου, εγνωσμένου κύρους και εντιμότητας και

(γ) πρόσωπα που κατά την κρίση του Συμβουλίου είτε διαθέτουν γνώση και πείρα σε οικονομικά ή χρηματοοικονομικά θέματα και είναι κάτοχοι πτυχίου στα νομικά είτε διαθέτουν γνώση και πείρα σε νομικά θέματα και είναι κάτοχοι πτυχίου στα οικονομικά ή στα χρηματοοικονομικά.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), η θητεία του Επιτρόπου και του Βοηθού Επιτρόπου είναι πενταετής και δύναται να ανανεώνεται για ακόμη μία θητεία:

Νοείται ότι, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) το Υπουργικό Συμβούλιο προχωρεί στο διορισμό Βοηθού Επιτρόπου όταν κατά την κρίση του, αυτό είναι αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του Φορέα:

Νοείται περαιτέρω ότι, κατ’ εξαίρεση, ο Επίτροπος ο οποίος είχε διοριστεί πριν από την έναρξη της ισχύος του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης  Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2017, συνεχίζει να εκτελεί τα καθήκοντά του μέχρι τη λήξη της θητείας του.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο,  λαμβανομένης υπόψη της γνώμης του Συμβουλίου, δύναται να παύσει τον Επίτροπο ή τον Βοηθό Επίτροπο οποτεδήποτε πριν από τη λήξη της θητείας του, σε περίπτωση είτε ανάρμοστης συμπεριφοράς, είτε πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας ή αναπηρίας, η οποία τον καθιστά ανίκανο να εκπληρώσει τα καθήκοντά του:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η θέση του Επιτρόπου ή του Βοηθού Επιτρόπου κενούται πριν από τη λήξη της θητείας του, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), στη θέση του διορίζεται πρόσωπο για το υπόλοιπο της θητείας του Επιτρόπου ή του Βοηθού Επιτρόπου, του οποίου η θέση κενώθηκε.

(4) Η αντιμισθία και οι λοιποί όροι υπηρεσίας του Επιτρόπου και του Βοηθού Επιτρόπου καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο γραπτώς για ολόκληρη τη θητεία:

Νοείται ότι, η αντιμισθία και τα λοιπά ωφελήματα του Επιτρόπου και του Βοηθού Επιτρόπου καταβάλλονται μέσω του κρατικού προϋπολογισμού.

(5) Η θέση του Επιτρόπου και του Βοηθού Επιτρόπου είναι πλήρους απασχόλησης και το πρόσωπο που κατέχει τη θέση δεν επιτρέπεται να ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα.

(6) Ο Βοηθός Επίτροπος αναπληρώνει τον Επίτροπο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος στην άσκηση των καθηκόντων του ή σε περίπτωση κένωσης της θέσης του.

(7) Στη θέση του Επιτρόπου ή στη θέση του Βοηθού Επιτρόπου δε δύναται να διορισθεί:

(α) Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων,

(β) μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

(γ) δήμαρχος ή μέλος δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου,

(δ) μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου,

(ε) δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου,

(στ) ανεξάρτητος αξιωματούχος της Δημοκρατίας,

(ζ) πρόσωπο, το οποίο, κατά την κρίση του Συμβουλίου, έχει είτε το ίδιο είτε συνδεδεμένο με αυτό πρόσωπο είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ουσιώδες ως προς αυτό, συμφέρον σε χρηματοοικονομική επιχείρηση στη Δημοκρατία ή σε συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση ή έχει εργοδοτηθεί ή παρείχε υπηρεσίες σε χρηματοοικονομική επιχείρηση στη Δημοκρατία ή σε συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά τα τελευταία δύο (2) χρόνια πριν από τον προτεινόμενο διορισμό του ως Επίτροπος ή ως Βοηθός Επίτροπος,

(η) υπάλληλος ή μέλος διοικητικού συμβουλίου αρμόδιας εποπτικής αρχής, και

(θ) πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

(8) Ο Επίτροπος και ο Βοηθός Επίτροπος δε δύναται για περίοδο δύο (2) ετών μετά τη λήξη της θητείας τους ή της παραίτησής τους να εργοδοτούνται από, ή να παρέχουν υπηρεσίες σε, ή να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου χρηματοοικονομικής επιχείρησης.

(9) Ο Επίτροπος και ο Βοηθός Επίτροπος δεν υπέχουν οποιασδήποτε ευθύνης σε περίπτωση αγωγής, αίτησης ή άλλης νομικής διαδικασίας για αποζημιώσεις σχετικά με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Φορέα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε Οδηγιών εκδίδονται δυνάμει αυτού, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η εν λόγω πράξη ή παράλειψη δεν έγινε καλή τη πίστει ή ήταν αποτέλεσμα σοβαρής αμέλειας.

(10) Ο Επίτροπος δύναται να εξουσιοδοτήσει το Βοηθό Επίτροπο ή οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του Φορέα να εκτελεί οποιαδήποτε καθήκοντα που ο παρών Νόμος αναθέτει στον Επίτροπο:

Νοείται ότι, ο Βοηθός Επίτροπος και το προσωπικό, εκτελούν τα καθήκοντά τους και ασκούν τις εξουσίες τους με ανεξαρτησία και αμεροληψία.

(11) Ο Βοηθός Επίτροπος και οι υπάλληλοι που αποτελούν το προσωπικό του Φορέα ακολουθούν τις οδηγίες του Επιτρόπου και τον ενημερώνουν για την πορεία της εξέτασης των παραπόνων που τους ανατίθενται.