Διορισμός Επιθεωρητών, καθήκοντα και ευθύνες αυτών

36.-(1) Το Συμβούλιο δύναται να αναθέτει σε επιτροπή, μέλος, λειτουργό ή λειτουργούς του (στο εξής αναφερόμενοι ως “Επιθεωρητές”) το καθήκον του ελέγχου της συμμόρφωσης ή εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδομένων κανονισμών.

(2) Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του Επιθεωρητή περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

(α) τη διερεύνηση, λήψη καταθέσεων και εξασφάλιση οποιασδήποτε άλλης μαρτυρίας αναγκαίας για τη στοιχειοθέτηση ποινικών ή πειθαρχικών παραβάσεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων κανονισμών·

(β) την υποχρέωση να εμφανίζεται ως μάρτυρας ενώπιον των δικαστηρίων ή του Συμβουλίου κατά την εκδίκαση ποινικών ή, ανάλογα με την περίπτωση, πειθαρχικών παραβάσεων δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδομένων κανονισμών·

(γ) τη διενέργεια κάθε άλλης προπαρασκευαστικής πράξης, που κρίνεται αναγκαία για την προώθηση ή επίτευξη της λήψης νομικών μέτρων εναντίον οποιουδήποτε προσώπου το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδομένων κανονισμών.