Σημείωση
11 του Ν. 149(I)/2015Συνέχιση ισχύος

11. Οποιοιδήποτε Κανονισμοί, Διατάγματα, Γνωστοποιήσεις, οδηγίες, έντυπα, εξουσιοδοτήσεις, εντολές ή άλλη πράξη που έχουν εκδοθεί δυνάμει των περί Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες Νόμων του 2009 και 2014, εξακολουθούν να ισχύουν ως αν να έχουν εκδοθεί  με βάση τον παρόντα Νόμο.