Χρηματικές ποινές, κλπ. καταβάλλονται στο ταμείο

13. Οι χρηματικές ποινές, τα τέλη και έξοδα που εισπράττονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καταβάλλονται στο ταμείο.