Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

16. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.