Άδεια άσκησης επαγγέλματος

10.-(1) Κανένας εγγεγραμμένος φυσικός ιατρικής δεν μπορεί να ασκεί το επάγγελμα του φυσικού ιατρικής, εκτός αν έχει εξασφαλίσει από το Συμβούλιο ετήσια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στον καθορισμένο τύπο και με την καταβολή της καθορισμένης συνδρομής.

(2) Κανένας φυσικός ιατρικής δεν μπορεί να αποκτήσει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, εκτός αν έχει καταβάλει τη συνδρομή του στο Συμβούλιο για το έτος που εκδίδεται η σχετική άδεια.

(3) Η ετήσια άδεια λήγει την 31η ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους:

Νοείται ότι το Συμβούλιο μπορεί να παρατείνει την εγγραφή μέχρι ένα μήνα από την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

(4) Κάθε εγγεγραμμένος φυσικός ιατρικής, ο οποίος ασκεί το επάγγελμα του φυσικού ιατρικής, χωρίς να είναι κάτοχος ετήσιας άδειας η οποία ισχύει κατά το χρόνο της άσκησης της φυσικής ιατρικής είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα σεντ (€854,30).