Εξουσίες του Συμβουλίου του Συλλόγου

23. Το Συμβούλιο του Συλλόγου εξετάζει όλα τα θέματα που άπτονται του επαγγέλματος του φυσικού ιατρικής και προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες, τις οποίες θα θεωρούσε σκόπιμο και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της διάταξης αυτής, έχει τις ακόλουθες εξουσίες -

(α) Να προωθεί και προστατεύει το κύρος του επαγγέλματος·

(β) να καταρτίζει επιτροπές για την καλύτερη εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του·

(γ) να μεριμνά για την προαγωγή και βελτίωση του επιπέδου της φυσικής ιατρικής στη Δημοκρατία·

(δ) να επιλαμβάνεται θεμάτων δεοντολογίας και εξετάζει και υποβάλλει εισηγήσεις επί της ισχύουσας νομοθεσίας, η οποία αφορά το επάγγελμα του φυσικού ιατρικής·

(ε) ασκεί τη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου.