Διορισμός Εφόρου

4. Το Υπουργικό Συμβούλιο ορίζει τον ΄Εφορο μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.