Διαδικασία και λήψη αποφάσεων από το Συμβούλιο του Συλλόγου

20.-(1) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου του Συλλόγου είναι τριετής.

(2) Το Συμβούλιο του Συλλόγου εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο , τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Ταμία του.

(3) Πέντε μέλη του Συμβουλίου του Συλλόγου αποτελούν απαρτία.

(4) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου του Συλλόγου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίασης αποκτά δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(5) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Συλλόγου συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και οφείλει να συγκαλέσει συνεδρίαση μετά από έγγραφη αίτηση τριών τουλάχιστον μελών του, στην οποία καθορίζονται οι σκοποί της συνεδριάσεως, και προεδρεύει των συνεδριάσεων στις οποίες παρευρίσκεται και αν απουσιάζει ή κωλύεται προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου, τα παρόντα μέλη εκλέγουν ένα από αυτά, για να προεδρεύει.

(6) Το Συμβούλιο του Συλλόγου ρυθμίζει με κανονισμούς τη λειτουργία του και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται στις συνεδριάσεις.