Πειθαρχικές ποινές

17. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, αν βρει ένοχο το πρόσωπο που έχει καταγγελθεί, μπορεί να επιβάλει σ΄ αυτό μια από τις ακόλουθες ποινές:

(α) Προφορική ή γραπτή επίπληξη.

(β) καταβολή χρηματικού ποσού με μορφή προστίμου που δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα σεντ (€854,30).

(γ) αναστολή της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του φυσικού ιατρικής για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια.

(δ) διαγραφή του ονόματός του από το Μητρώο.