Επί τόπου έρευνες άλλων χώρων

32.-(1) Δεν επιτρέπεται η διενέργεια ελέγχου σε οποιοδήποτε χώρο, γήπεδο και μεταφορικό μέσο άλλο από αυτό που προβλέπεται στο άρθρο 31 ή σε κατοικίες, εκτός κατόπιν έκδοσης δεόντως αιτιολογημένου δικαστικού εντάλματος.

(2) Η Επιτροπή δύναται να υποβάλει αίτηση στο Δικαστήριο για έκδοση εντάλματος, με το οποίο να διατάσσεται η διενέργεια ελέγχου εφόσον υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι εκεί φυλάσσονται αρχεία, λογαριασμοί, βιβλία, άλλα έγγραφα επαγγελματικής δραστηριότητας ή άλλα στοιχεία που συνδέονται με την διερεύνηση της υπόθεσης.

(3) Το Δικαστήριο εκδίδει ένταλμα που επιτρέπει στην Επιτροπή να ασκεί, τηρουμένων των αναλογιών, τις εξουσίες που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β), (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 31, κατά τη διενέργεια ελέγχου σε κατοικίες και σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, γήπεδο και μεταφορικό μέσο. Το ως άνω ένταλμα εκδίδεται εφόσον το Δικαστήριο ικανοποιείται ότι η αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με το εδάφιο (2) δικαιολογείται από τα γεγονότα.

(4) Η διαδικασία υποβολής και εκδίκασης της αίτησης διέπεται από διαδικαστικό κανονισμό τον οποίο εκδίδει το Ανώτατο Δικαστήριο, αλλά μέχρις ότου εκδοθεί τέτοιος κανονισμός, η αίτηση πρέπει να υποστηρίζεται από ένορκο δήλωση εξουσιοδοτημένου λειτουργού.

(5) Κάθε ένταλμα έρευνας φέρει την υπογραφή του δικαστή που το εκδίδει, την ημερομηνία και ώρα έκδοσης, καθώς επίσης και βεβαίωση του δικαστή ότι έχει εύλογα ικανοποιηθεί για την ανάγκη έκδοσης του εν λόγω εντάλματος.

(6) Τα εδάφια (2), (4), (5), (6), (9) και (10) του άρθρου 31 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και στις περιπτώσεις διενέργειας ελέγχου δυνάμει του παρόντος άρθρου.