Εξουσίες της Επιτροπής επί διαπίστωσης παραβάσεων των ΄Αρθρων 81ΕΚ ή/και 82ΕΚ

25. Η Επιτροπή δύναται με απόφασή της να λάβει, σε σχέση με επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων που διαπράττουν παραβάσεις των διατάξεων των ΄Αρθρων 81 ΕΚ ή/και 82 ΕΚ, οποιοδήποτε από τα μέτρα που καθορίζονται στο άρθρο 24 του παρόντος Νόμου.